Hoàng Thi Thơ - Hoàng Trọng - Lam Phương
Lê Dinh - Lê Hựu Hà - Lê Trọng Nguyễn
Lê Uyên Phương - Nam Lộc

GHI CHÚ: Nếu Mở Lên Không Nghe Được, Xin Bấm Vào Mũi Tên Ở Giữa (->)
Muốn Thay Đổi Thứ Tự Bài Hát: Bấm Vào 2 Mũi Tên Chéo Nhau
Liên lạc: han.le3359@gmail.com

Return To Music Around The World