17 Tình Khúc Ngô Thụy Miên
Thực Hiện Trước Năm 1975
do: Nguyễn Cửu Tuấn, Phạm Duy Quang & Vũ Đức Bính

GHI CHÚ: Nếu Mở Lên Không Nghe Được, Xin Bấm Vào Mũi Tên Ở Giữa (->)
Muốn Thay Đổi Thứ Tự Bài Hát: Bấm Vào 2 Mũi Tên Chéo Nhau
Liên lạc: han.le3359@gmail.com

Return To Music Around The World